Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och universitet. Programmet ger god förberedelse för fortsatt utbildning till exempelvis jurist, lärare, journalist, ekonom, psykolog, socionom, polis och sjuksköterska.

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Att träna kommunikationsförmågan också är ett viktigt inslag i samhällsvetenskapsprogrammet. Vi arbetar systematiskt med att utveckla skrivandet och de muntliga presentationerna under utbildningen. Det innebär att man läser och diskuterar kamraternas texter vilket förbereder för uppgifter som väntar på högskola och universitet. Vi eftersträvar också att knyta undervisningen till verksamheter utanför skolan. Det görs bl. a genom studiebesök och gästföreläsare.


Inriktningar

På Skvadern finns det två inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet. Alla går i samma klass men läser de kurser som är en del av inriktningen med de andra i inriktningen.

Samhällsvetenskaplig

På den samhällsvetenskapliga inriktningen fokuserar man på politik och andra samhällsfrågor, både på nationell och internationell nivå. Man läser fördjupningskurser i samhällskunskap, historia och religionskunskap.

Beteendevetenskaplig

På den beteendevetenskapliga inriktningen fokuserar man på hur människor fungerar både i grupp och som enskilda individer. Man läser kurser i sociologi, kommunikation samt ledarskap och organisation. Dessutom läser man fördjupningskurser i psykologi och samhällskunskap.